Gereformeerde kerk Nijega-Opeinde-De Tike

Wij zijn de Gereformeerde kerk PKN de Ferbining, van de plaatsen Nijega Opeinde en de Tike. Ons kerkgebouw staat in het middelpunt van de dorpen Nijega Opeinde en de Tike. We hebben ca 500 leden van jong tot oud. 

Dit is onze missie

Waarom (zijn wij kerk): 

Wij zijn de PKN  kerk Nijega – Opeinde – de Tike.  Een gemeente die een warm thuis wil zijn voor iedereen binnen én over de grenzen van onze kerk. De Bijbel is hierin onze leidraad. 

De Heilige Geest zet ons in beweging om samen te leren, vieren, dienen en delen 1. En zo te leven en te groeien als leerlingen van Jezus Christus 2. Ieder met zijn of haar eigen gaven en talenten. We doen dit niet uit onszelf, maar omdat wij door God geroepen zijn..

Zo werken wij zichtbaar en betrokken aan en in Gods Koninkrijk. 

 1. Naar Handelingen 2: 45-47
  45Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.
 2. Naar Mattheüs 28: 19,20
  19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Activiteiten 

Wij willen voor alle leeftijdsgroepen binnen onze gemeente momenten creëren om elkaar te ontmoeten en om samen Geloof en leven te delen. Zo hebben we elke zondag kindernevendienst en wordt er af en toe iets voor de kinderen georganiseerd.

Voor de jongeren is er club en is er Come Together (catechese).  Voor de 18plus groep organiseren we de BijbelkroeCH. 

Daarnaast proberen we ook elk jaar een diaconaal project te doen met onze jongeren. Zo zijn we afgelopen jaar een weekend naar Oudezijds 100 te Amsterdam geweest.

Dit jaar zal er ook een groep jongeren meegaan met een World Servants – reis. Hier zijn we als gemeente ook bij betrokken.

We hebben daarnaast een Albanië – commissie die jaarlijks evangelisatiereizen organiseert naar Albanië. We hebben een zendelingsechtpaar (Bauke en Evie Deelstra) die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden. En ook is er een interkerkelijke stichting voor zigeunerkinderen in Roemenië, Casa Rafa. 

In onze Accentdiensten die we circa 1 keer per maand hebben, proberen we in onze vieringen de connectie tussen jong en oud te leggen. Het zijn diensten waar iedereen welkom is en waar we elke keer een ander accent leggen. Zo hebben we regelmatig kliederkerk, of een dienst met een band, maar ook af en toe een koor . 

We organiseren voor de 75 plussers elk jaar een verjaardagsochtend. Ook is iedereen om de week op vrijdagmorgen welkom bij onze ‘warme ontmoetingsplek’ voor koffie/thee en gezelligheid. 

Onze gemeente heeft een kerktuin die door een groep mensen wordt onderhouden. De groente en fruit die hierin verbouwd wordt, en de bloemen die er groeien, ze komen ten goede aan de dorpen. Dit is slechts een ‘greep’  uit wat er zoals gebeurd in onze gemeente. Ons streven is dat in alle activiteiten het ‘Leven en Geloof delen’ uitgangspunt mag zijn. Om zo een ‘oefenplek van Gods Koninkrijk’ te mogen zijn met elkaar en voor elkaar. 

Wie willen jullie zijn als kerkelijke gemeente én hoe geven jullie daar invulling aan?
Een antwoord op deze vraag staat te lezen in onze visie. 

Hoe (willen wij kerk zijn):
Wij zijn samen gemeente door voor iedereen ruimte te maken om te:

Leren – met de Bijbel als basis ontdekken we wie God voor ons is door Jezus onze Heer en hoe dit  voor ons als zijn leerlingen mag uitwerken in ons dagelijks leven. 

Vieren – We vieren dat God de Vader en Schepper is van álle mensen. En dat we dit in allerlei vormen zichtbaar mogen laten worden. Passend bij onze veelkleurige gemeente van jong tot oud.  Op zondagmorgen tijdens de kerkdienst maar ook daarbuiten. In de vieringen staat de ontmoeting met God en met elkaar centraal. 

Delen – We zijn in Christus verbonden met elkaar en delen van daaruit in elkaars vreugde en verdriet.  We delen ook  vanuit onze gaven en talenten. Door inzet van tijd en betrokkenheid , ieder naar zijn of haar eigen kunnen. 

Dienen – We hebben oog voor wat er om ons heen gebeurt dichtbij en ver weg. We willen actief betrokken zijn daar onze inzet, gebed en bijdrage een verschil maken. Dit in aansluiting op wat Jezus van ons vraagt  in de werken van barmhartigheid 1.

 1. Matteüs 25: 35-40
  35Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, 36 Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Waarom neem je als kerk deel aan het PKS 
Het is waardevol om als kerken samen op te trekken, te delen en elkaar te kunnen versterken en bemoedigen. Samen Leven en Geloof delen over de grenzen van onze kerken heen. 

Vertegenwoordigers in het PKS

 • Peter de Vries
 • Douwe Hiemstra 

Contactgegevens