Nederlandse Gereformeerde Kerk Drachten – De Arke

De NGK Drachten – De Arke komt bijeen in het kerkgebouw De Arke. De dienst is zondagmorgen om 10.00 uur.
We zijn een warme gemeente, eigentijds gereformeerd. 

Activiteiten voor bepaalde doelgroepen

  • De gemeente is opgedeeld in 14 huiskringen die gemiddeld 1x in de 14 dagen bij elkaar komen.
  • Er is catechisatie voor de leeftijd van 12+
  • Zondagavondvereniging voor 16+
  • Voor de kleinere kinderen is er zondags Ichtuskids en Rainbowkids

De gemeente bestaat uit 191 doopleden en 413 belijdende leden (peildatum 01-10-2021).

  Wij zijn een christelijke kerk

Christus is het hoofd van onze kerk. Wij willen in nauwe verbondenheid met hem leven, hem van harte volgen en naleven, zijn Vader aanbidden en leven uit kracht van zijn Geest.  
Kol.1:18; Gal2:20; Kol.2:6; Rom.8:9: 12:50;Joh.4:23

 Wij zijn een uitnodigende kerk

Wij gunnen alle mensen de bevrijdende boodschap van het evangelie en doen ons best om die boodschap uit te dragen en anderen ermee te bereiken.
2 Tim.4:2;Mt.5:14;Mt.10:32;Openb.19:10;Ti.1:8; Hnd.11:14

 Wij zijn een dienstbare kerk

Wij willen onze medemensen tot dienst zijn: de jonge en oude medemens in onze gemeenschap die zorg, aandacht en liefde nodig heeft, maar ook de medemensen in onze directe leefomgeving en  verder weg. Wij zetten ons in voor gerechtigheid in deze wereld
Gal.6:10;Rom.12:17;Mt.25:31vv;Mt.22:39;Rom.15:1

 Wij zijn een zorgzame kerk

Wij zijn met elkaar onderweg naar Gods toekomst. Voorzover dat van ons afhangt zetten wij ons er met bemoediging, aansporing en vermaning voor in dat op die geestelijke weg iedereen – oud en jong – meekomt en niemand kwijtraakt.     
Kol.3:16;Hebr.10:25;Joh.15:17;Rom.15:14;1 Kor.12:25    

 Wij zijn een aanbiddende kerk

Als ultiem doel van ons leven zien wij het  loven en prijzen van onze God.  Dat doen we met ons leven maar zeker ook met zang en muziek.
Joh.4:23;Ef.5:19;Kol.3:16;Openb.19:5;Hebr.13:15;

 Wij zijn een biddende kerk

Omdat wij ons in alles afhankelijk weten van God is praten met en luisteren naar hem voor ons belangrijk. Zowel het samen als persoonlijk bidden is voor ons onmisbaar.    1 Tim.2:1;Lk.18:1;Kol.4:2;Mk.11:24;1 Tess.5:17

 Wij zijn een bijbelgetrouwe kerk

Voor ons is de bijbel dé openbaring van God bij uitstek en blijvend normatief. Bijbeluitleg, kennis, studie en toepassing vinden wij daarom erg belangrijk 
Lk.8:21;1 Joh.2:5;Openb.22:7;2 Tim.3:16;2 Pt.1:21

 Wij zijn een eigentijdse kerk

Met het vertrouwde en onveranderlijke evangelie willen we midden in onze tijd staan. We houden niet krampachtig vast aan oude taal, gewoonten en vormen maar maken gebruik van eigentijdse taal en middelen om én jong én oud aan te spreken.
1 Kor.9:20;Rom.12:2;Hnd.17:23;1 Kor.14:23;

 Wij zijn een gereformeerde kerk

Onze kerk staat in een lange geschiedenis en kent een rijke traditie opgeslagen in 3 belijdenissen die voor ons nog altijd waardevol en richtinggevend zijn: de Heidelbergse catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis en Dordtse Leeregels. 
Hebr.6:12;2 Tess.2:15;2 Tim.3:14;Hebr.4:14;

 Wij zijn een groene kerk

Wij geloven dat ten diepste God deze wereld bedacht en gemaakt heeft. Daarom ligt de kwaliteit van onze leefomgeving en milieu ons na aan het hart. 
Hebr.1:3;Rom.8:20;1 Kor.10:26;Jak.5:5;2 Pt.3:13;

Waarom neem je als kerk deel aan het PKS
We nemen deel aan het PKS voor overleg en afstemming van activiteiten.

Vertegenwoordiger(s) in het PKS
Sieds de Jong (predikant)

Contactgegevens

Adres kerkgebouw en postadres:
Flevo 161
9204 JV Drachten

Huidige predikant

Sieds de Jong, vanaf 27-09-2015