Nederlandse Gereformeerde Kerk Drachten-De Hoeksteen

Op 1 mei 2023 zijn de GKv en de Nederlands Gereformeerde Kerken samen verder gegaan onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Uitleg over kerk

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst om 10:00 uur in kerkgebouw De Hoeksteen, Middelwijk 148 in Drachten.De middag (soms de avond) wordt ingevuld met wijkactiviteiten en bijzondere diensten zoals gemeentecatechese, zangdienst, jeugddienst en vesper.
Predikant is ds. Tonny Nap. Hij doet ook pastoraat en catechese.
Scriba is Sipkje Messink-Breen. Zij verzorgt het secretariële werk voor de kerkenraad en de gemeente.

Kenmerken kerk

Wij geloven dat God zich aan mensen verbindt, dat Hij hen opzoekt en een relatie met hen aangaat. Het geloof verbindt mensen niet alleen met God, maar ook aan elkaar. Ze vormen een gemeenschap van gelovigen: de kerk. De kerk bestaat niet voor zichzelf. Een belangrijke taak van de kerk is om anderen te laten delen in de liefde van God. Dat kan door hen in aanraking te brengen met het evangelie, het goede nieuws van de verlossing door Jezus Christus, maar ook door barmhartigheid. Die barmhartigheid kan bestaan uit hulp aan gemeenteleden, maar ook door activiteiten in de samenleving bijvoorbeeld via Stichting Present.

Die kerk heeft een taak in de wereld. Daarom is de GKv Drachten-Oost betrokken bij Zuid Afrika Mission.

Activiteiten voor bepaalde doelgroepen 

Het Jeugdwerk bestaat uit diverse commissies die zich bezighouden met de jonge jeugd en de jeugd van 12-16 jaar. Tijdens de kerkdienst is er uitleg in de vorm van een kindermoment en/of kinderbijbelclub. Vanaf 12+ zijn er een aantal catechisatiegroepen. Daarnaast zijn er een paar jeugdverenigingen voor de jeugd van 12-16 jaar.

Voor deze jeugd is er ook een Jeugd Activiteiten Commissie actief. Deze werkt samen met de twee andere GKv kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerk in Drachten.

De oudere jeugd heeft met de jeugd van de GKv in Noardburgum een bloeiende Zondag Avond Vereniging voor Bijbelstudie en leuke verbindende activiteiten.

Verder zijn er verscheidene Bijbelstudieverenigingen. Ook is een Commissie Gemeente Opbouw actief voor o.a. gemeentelijke activiteiten zoals de themazondagen.  

Tweemaal per jaar wordt er een koffietafelgesprek gevoerd met de senioren in de gemeente over zaken en vragen die voor hen van belang zijn.

Wie willen jullie als kerkelijke gemeente graag zijn én hoe willen jullie daaraan invulling geven

Als gemeente willen we midden in de samenleving een licht zijn in deze wereld. Een herberg, een plek waar het goed verblijven is. Onze diensten zijn daarom openbaar en vrij te bezoeken voor iedereen. 

Op kerstavond wordt er op het kerkplein een Kerst Sing-in voor de buurt gehouden. De organisatie hiervan is in handen van een commissie uit de GKv Drachten-Oost en de deelgemeente Drachten-Oost van de Protestantse Gemeente. 

Als gemeente participeren we in maatschappelijke organisaties via het Diaconaat van onze gemeente en hebben we nauw contact met de andere Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te Drachten, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de deelgemeente Drachten-Oost van de Protestantse Gemeente.

Beleidsplan/Jaarthema

Voor het seizoen 2022-2023 is het jaarthema ‘Jouw positie in Gods Koninkrijk, Gods Kerk en Zijn gemeente’. Hiervoor worden een aantal themazondagen gehouden met diverse verwerkingsvormen en een gezamenlijke maaltijd. Ook op de Bijbelstudieverenigingen wordt dit thema behandeld.

Waarom neem je als kerk deel aan het PKS 

Wij nemen deel aan PKS om elkaar als kerken te informeren en zo mogelijk samen te werken, ook in de presentatie als kerken in de Gemeente Smallingerland.

Vertegenwoordiger in het PKS

Tonny Nap

Contactgegevens

Postadres    
Middelwyk 148
9202 GV Drachten