Statuut

Platform Kerken Smallingerland

Preambule

Deelnemende kerken willen met een ontmoetings- en communicatieplatform gestalte geven aan hun onderliggende verbondenheid door het geloof in de ene Heer Jezus Christus, Zoon van God, Hoofd van de Kerk en Heer van de wereld.  

Naam en zetel
Artikel 1

1. De kerkelijke instelling is genaamd “Platform Kerkelijk Smallingerland”, hierna te noemen het Platform. Het Platform is gevestigd te Drachten.

2. Het Platform is opgericht door:

 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten Oost 
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten Nijega
 • Protestantse Gemeente Rottevalle
 • Christian Fellowship Drachten
 • Baptisten Gemeente ELIM
 • Protestantse Gemeente Drachten
 • Evangelische Open Thuis Gemeente
 • Christelijke  Gereformeerde Kerk Drachten Ureterp 
 • Vrije Baptistengemeente  BETHEL
 • Rooms Katholieke Parochie 
 • Gereformeerde Kerk Nijega-Opeinde-de Tike (PKN)
 • Gereformeerde Kerk Boornbergum/Kortehemmen (VGKN)

3. Het Platform is een zelfstandig gezamenlijk onderdeel dat naar kerkelijk recht rechtspersoonlijkheid bezit ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Doel
Artikel 2

Door deelname aan het Platform stellen de leden zich ten doel:

1. aanwezig te zijn en open te staan voor onderlinge ontmoetingen, die in het teken staan van wederzijds begrip en respect.

2. de andere deelnemers te informeren over relevante plannen/activiteiten van het kerkgenootschap. Dit ter afstemming en met het oog op mogelijke onderlinge samenwerking.

3. gemeenschappelijk de zaken die door elk (of meerdere) van de aangesloten kerkgenootschappen zijn aangedragen te bespreken, te behandelen en af te doen

4. bereid te zijn menskracht te leveren voor de werkzaamheden van het Platform.      

Lidmaatschap
Artikel 3

 1. Lid van het Platform zijn de kerkgenootschappen gevestigd in de gemeente Smallingerland, vertegenwoordigd door een (of meerdere) afgevaardigde(n) van die kerkgenootschappen.
 2. Het lidmaatschap wordt beëindigd:
  • door opzegging door het lid, hetgeen slechts kan geschieden met inachtneming van een termijn van zes maanden en schriftelijk per brief bij het secretariaat van het Platform;
  • door opheffing of ontbinding van de rechtspersoon of organisatie;
  • door een besluit van het Platform, indien een lid op ernstige wijze zijn plichten die uit het lidmaatschap voortvloeien, heeft verwaarloosd of heeft gehandeld in strijd met het  doel van het Platform.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijven bijdragen van financiële aard voor het gehele lopende kalenderjaar verschuldigd.
 4. Kerkgenootschappen, die geen lid willen worden van het Platform, maar wel de doelstelling kunnen onderschrijven en instemmen met het statuut kunnen toetreden als waarnemer indien daaromtrent binnen het Platform overeenstemming is.
 5. Voor de toegetreden waarnemers geldt de contributieregeling genoemd in art. 8 lid 3.

Afvaardiging
Artikel 4

1. Ieder lid heeft recht en ruimte om zelf te bepalen hoeveel afgevaardigden en /of plaatsvervangers/gasten aanwezig zijn op de vergaderingen van het Platform. De afgevaardigden worden aangewezen door het lid op een wijze en voor een periode die door het lid zelf worden bepaald.

2. Bij eventuele stemmingen geldt, dat elk lid één stem heeft.

3. Aan de afgevaardigden van een waarnemer wordt geen stemrecht toegekend.

Vergaderingen
Artikel 5

1. Het Platform vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder naar behoefte.

2. Het Platform neemt zijn eventuele besluiten bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Besluiten worden eerst genomen nadat de afgevaardigden, indien zij dit wensen, gelegenheid tot ruggenspraak hebben gehad met de kerken die hen afvaardigden.

Bestuur
Artikel 6

1. Het Platform heeft een uit zijn midden gekozen bestuur, bestaande uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester en wel zodanig, dat in het bestuur niet meer dan één afgevaardigde van elk lid zitting kan hebben.

2. De voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen ook worden gekozen uit kerkleden buiten de afgevaardigden. Een zodanig gekozen bestuurslid heeft een adviserende stem in het Platform en in het bestuur.

3. Elk jaar treedt een bestuurslid af in de laatste vergadering van het jaar, volgens een doorhet Platform vastgesteld rooster, benevens de voorzitter; beiden zijn terstond herkiesbaar.

4. Het bestuur heeft tot taak de voorbereiding van de vergaderingen van het Platform en is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken en de eventuele vastlegging en uitvoering van diens besluiten.

Vertegenwoordiging
Artikel 7

Het Platform wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur, onder wie de voorzitter, of de secretaris, onverminderd de bevoegdheid van het
bestuur om voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen bijzondere vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.

Geldmiddelen
Artikel 8

De geldmiddelen van het Platform bestaan uit:

1. bijdragen/contributies ten laste van de leden van het Platform volgens een door het Platform op te stellen verdeelsleutel, die bij wijziging van het aantal leden of om andere redenen naar behoefte kan worden gewijzigd;

2. collecten, schenkingen, giften, erfstellingen en legaten;

3. alle andere baten en inkomsten.

Begroting. Rekening en Verantwoording
Artikel 9

1. Het boekjaar van het Platform is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De penningmeester dient, ter vaststelling door het Platform, vóór 1 oktober een begroting in voor het volgende boekjaar.

3. De penningmeester stelt vóór 1 mei de financiële jaarstukken op over het afgelopen boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan het Platform.

Statuutwijziging, ontbinding en uittreding
Artikel 10

1. Tot wijziging van dit statuut of tot ontbinding van het Platform kan worden besloten met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste viervijfde van alle leden aanwezig zijn.

2. Indien in een vergadering als bedoeld in het vorige lid van dit artikel niet het vereiste aantal leden ter vergadering aanwezig is, kan binnen een maand een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden waarin, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden, een besluit als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, kan worden genomen, mits met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Na een besluit tot ontbinding van het Platform wordt de vereffening van het vermogen   van het Platform uitgevoerd door het bestuur of de door het Platform aangewezen persoon of personen.

Slotbepaling
Artikel 11

De leden, de afgevaardigden en hun plaatsvervangers ontvangen een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de instructie en van eventuele wijzigingen.