Wie zijn wij

Een groep kerkelijke gemeentes uit de gemeente Smallingerland die samen het Platform Kerkelijk Smallingerland (PKS) hebben opgericht.

Visie en doelstelling

De deelnemende kerk- en geloofsgemeenschappen aan dit Platform willen door onderlinge ontmoeting en communicatie, gestalte geven aan hun onderliggende verbondenheid. Welke tot uiting komt door geloof in de ene Heer Jezus Christus, zoon van God.

Door:

  • Aanwezig te zijn tijdens de plenaire overleggen en daardoor open te staan voor onderlinge ontmoetingen, die in het teken staan van wederzijds begrip, respect en herkenning.
  • De andere deelnemers te informeren over hen relevante plannen en activiteiten van de kerk- en geloofsgemeenschappen. Dit ter afstemming en met het oog op mogelijke onderlinge samenwerking.
  • Gemeenschappelijk de zaken die door elk (of meerdere) van de aangesloten kerkgenootschappen zijn aangedragen te bespreken, te behandelen en gepaste inhoud hieraan geven.
  • Bereid te zijn menskracht te leveren voor de werkzaamheden welke vanuit het Platform worden geïnitieerd.

Bestuur PKS

Om dit Platform organisatorisch en doelgericht te laten functioneren, is er een dagelijks bestuur ingesteld, met onderstaande functies en leden:

  • Sjoerd Spoelstra (voorzitter)
  • Wiebe Slofstra (penningmeester) 
  • Wilma Oosterhuis (secretariaat)

Sjoerd Spoelstra

Dat de kerken in de gemeente Smallingerland elkaar kennen en herkennen is een centraal onderdeel van het Platform.

Waarbij de doelstelling van het Platform voor de kerken gestalte krijgt door de onderlinge verbinding, de herkenning, de informatieverstrekking en de communicatie tussen de kerken en desbetreffende. Zodat de kerken elkaar versterken, samenwerken en aanvullen – om mede op die manier invulling te geven aan Gods bedoeling met kerk én samenleving!

Wiebe Slofstra

Mijn naam is Wiebe Slofstra. Ik ben gehuwd met Magda en samen hebben wij een zoon. Ik ben werkzaam geweest in verscheidene administraties voor het onderwijs in brede zin. 

Op het gebied van vrijwilligers werk hen ik mij jarenlang ingezet in diverse functies op het kerkelijk terrein zoals secretaris en voorzitter van diverse commissies. Momenteel ben ik ouderling in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Drachten.

Sinds 2010 ben ik betrokken bij de voormalige Raad van Kerken Smallingerland als afgevaardigde en sinds 2015 als penningmeester voor het huidige Platform Kerkelijk Smallingerland. 

Ik vind het belangrijk dat verschillende kerken en geloofsgemeenschappen elkaar op lokaal niveau blijven ontmoeten om elkaar van dienst te zijn en van elkaar te leren en te bemoedigen en een verbindende schakel te zijn.

Daarnaast is het mijn wens dat het Platform in de toekomst meer kan betekenen dat alleen ontmoeting en communicatie naar elkaar, maar ook zaken kan initiëren en namens de kerken kan optreden, daar waar nodig.

Wilma Oosterhuis

Leuk om mijzelf even voor te stellen. Mijn naam is Wilma Oosterhuis en ik ben sinds een paar jaar betrokken bij het Platform. 

Nadat ik jarenlang als procesexpert bij GGZ Friesland heb gewerkt, ben ik nu met pensioen. Dat geeft me tijd om te schrijven en me in te zetten voor allerlei organisaties. Zo ben ik ook betrokken bij het werk van Aglow International in Nederland. Daarnaast ben ik deel van het sprekersteam van de Evangelische Open Thuis Gemeente in Drachten. 

Mijn passie is het leven wat ik van God ontvangen heb door te geven aan anderen. Ik houd ervan met woorden een boodschap over te brengen zowel in spreken als schrijven. Om hier vorm aan te geven schrijf ik boeken en heb mijn eigen bedrijf Chawaah opgericht. 

Voor mij is de verbinding tussen christenen en kerken waardevol. Het is mooi om hier in Smallingerland invulling aan te geven via het Platform. Om naast elkaar te staan en van elkaar te leren, we hebben allen een specifieke plek in Gods Koninkrijk en mogen zo van betekenis zijn in onze plaats.