Visie en doelstelling

De deelnemende kerk- en geloofsgemeenschappen aan dit Platform willen door onderlinge ontmoeting en communicatie, gestalte geven aan hun onderliggende verbondenheid. Welke tot uiting komt door geloof in de ene Heer Jezus Christus, zoon van God.

Door:

  • Aanwezig te zijn tijdens de plenaire overleggen en daardoor open te staan voor onderlinge ontmoetingen, die in het teken staan van wederzijds begrip, respect en herkenning.
  • De andere deelnemers te informeren over hen relevante plannen en activiteiten van de kerk- en geloofsgemeenschappen. Dit ter afstemming en met het oog op mogelijke onderlinge samenwerking.
  • Gemeenschappelijk de zaken die door elk (of meerdere) van de aangesloten kerkgenootschappen zijn aangedragen te bespreken, te behandelen en gepaste inhoud hieraan geven.
  • Bereid te zijn menskracht te leveren voor de werkzaamheden welke vanuit het Platform worden geïnitieerd.